เผยตัวเลขรายได้ ธุรกิจ "คุณหญิงสุดารัตน์" จากอดีตถึงปัจุบัน ไม่ได้มีดีแค่ลูกสาวสวย!

คอมเมนต์:

เผยตัวเลขรายได้ ธุรกิจ "คุณหญิงสุดารัตน์" จากอดีตถึงปัจุบัน ไม่ได้มีดีแค่ลูกสาวสวย!

        เมื่อเอ่ยถึง "คุณหญิงสุดารัตน์" หลายคนอาจจะจำผลงาน "30 บาทรักษาทุกโรคได้" ในสมัยที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ต่อมาได้ไปนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งการทำงานของคุณหญิงสุดารัตน์ในเก้าอี้รัฐมนตรี 2 กระทรวงนี้จะทำให้มีทรัพย์สินเพิ่มมากน้อยแค่ไหนกัน?

        และวันนี้เราจะพามาดูข้อมูลจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. และจากสำนักข่าวอิศรา ที่เคยรายงานทรัพย์สินของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แกนนำพรรคเพื่อไทย และคู่สมรส (พท.) ระหว่างปี 2544-2550

 

Sponsored Ad

 

        สมัยที่ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2544 ระบุสินทรัพย์ 874,826,095.53 บาท แบ่งรายละเอียดออกเป็นดังนี้

        - เงินฝาก 22,168,545.53 บาท

        -เงินลงทุน 4,350,550 บาท

 

Sponsored Ad

 

        -เงินให้กู้ยืม 14,000,000 บาท

        -ที่ดิน 762 แปลง มูลค่า 774,452,000 บาท

        -โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 43,530,000 บาท

        -ยานพาหนะ 7 คัน มูลค่า 3,975,000 บาท

        -ทรัพย์สินอื่นๆ 12,000,000 บาท

        -(ไม่มีข้อมูลการแจ้งบัญชีฯของคู่สมรส)

        สมัยที่ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2548 ระบุสินทรัพย์รวม 867,759,446.91 บาท แบ่งรายละเอียดออกเป็นดังนี้

 

Sponsored Ad

 

        -เงินฝาก 7,291,473.93 บาท

        -เงินลงทุน 2,148,312 บาท

        -เงินให้กู้ยืม 29,000,000 บาท

        -ที่ดิน 725 แปลลง มูลค่า 768,151,375 บาท

        -โรงเรียนและสิ่งปลูกสร้าง 43,530,000 บาท

        -ยานพาหนะ 7 คัน มูลค่า 3,975,000 บาท

        -ทรัพย์สินอื่นๆ 13,143,285.98 บาท

        -หนี้สิน 6,103,303.02 บาท

        ทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 861,656,143.89 บาท

 

Sponsored Ad

 

        นายสมยศ ลีลาปัญญาเลิศ คู่สมรส แจ้งมีทรัพย์สิน 105,865,612.74 บาท โดยแบ่งรายละเอียดได้ดังนี้

        -เงินฝาก 4,358,605.06 บาท

        -เงินลงทุน 9,319,540 บาท

        -เงินให้กูยืม 39,950,000 บาท

        -ที่ดิน 202 แปลง มูลค่า 18,205,325 บาท

        -โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 18,400,000 บาท

        -ยานพาหนะ 6 คัน มูลค่า 2,420,000 บาท

        -ทรัพย์สินอื่นๆ 11,572,142.68 บาท

        -หนี้สิน 19,000,000 บาท

        ทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 85,965,612.74 บาท

 

Sponsored Ad

 

        เด็กชายภูมิภัทร, เด็กชายพีรภัทร, เด็กหญิงยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ขณะนั้น) มีทรัพย์สินเป็นเงินฝาก 1,948,382.86 บาท

        ตอนพ้นจากตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 19 กันยายน 2549 (รัฐประหารโดยคณะปฏิรูปการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ มีพลเอก สนธิ บุญยรัตกลินเป็นหัวหน้า) แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 869,621,549.06 บาท แบ่งเป็นรายละเอียดดังนี้

        -เงินฝาก 5,116,880.08 บาท

        -เงินลงทุน 2,785,008 บาท

 

Sponsored Ad

 

        -เงินให้กู้ยืม 29,000,000 บาท

        -ที่ดิน 725 แปลง มูลค่า768,151,375 บาท

        -สิ่งปลูกสร้างและโรงเรือน 43,530,000 บาท

Sponsored Ad

        -ยานพาหนะ 7 คัน 3,975,000 บาท

        -ทรัพย์สินอื่นๆ 16,943,285.98 บาท

        -หนี้สิน 18,682,782.18 บาท

        ทรัพย์สินมากว่าหนี้สิน 850,938,766.88 บาท

        นายสมยศ ลีลาปัญญาเลิศ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 90,646,077.92 บาท แบ่งรายละเอียดได้ดังนี้

        -เงินฝาก 8,029,832.24 บาท

        -เงินลงทุน 14,569,525 บาท

        -เงินลงทุน 14,569,525 บาท

        -เงินให้กู้ยืม 14,995,000 บาท

        -ที่ดิน 142 แปลง มูลค่า 14,832,325 บาท

        -โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 18,400,000 บาท

        -ยานพาหนะ 10 คัน 2 ลำ 8,475,253 บาท

        -ทรัพย์สินอื่นๆ 10,694,142.68 บาท

        -รวมหนี้สิน 15,000,000 บาท

        ทรัพย์สินมากกว่า 75,646,077.92 บาท

        เด็กชายภูมิภัทร, เด็กชายพีรภัทร, เด็กหญิงยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แจ้งบัญชีทรัพย์สิน เป็นเงินฝาก 2,350,385.51 บาท

        ตอนพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบ 1 ปี วันที่ 19 กันยายน 2550 แจ้งมีทรัพย์สินรวมทรัพย์สิน 869,848,236.32 บาท แบ่งรายละเอียดได้ดังนี้

        -เงินฝาก 4,826,181.27 บาท

        -เงินลงทุน 3,069,000 บาท

        -เงินให้กู้ยืม 29,000,000 บาท

        -ที่ดิน 723 แปลง มูลค่า 767,503,375 บาท

        -โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 43,530,000 บาท

        -ยานพาหนะ 7 คัน 3,975,000 บาท

        -ทรัพย์สินอื่นๆ 17,864,680.05 บาท

        -รวมหนี้สิน 18,421,226.88 บาท

        ทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 851,427,009.44 บาท

        นายสมยศ ลีลาปัญญาเลิศ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 89,797,448.83 บาท แบ่งรายละเอียดได้ดังนี้

        -เงินฝาก 9,714,453.15 บาท

        - เงินลงทุน 14,819,275 บาท

        -เงินให้กู้ยืม 11,195,000 บาท

        -ที่ดิน 141 แปลง มูลค่า 14,732,325 บาท

        -โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 18,400,000 บาท

        -ยานพาหนะ 10 คัน 2 ลำ 8,475,253 บาท

        -ทรัพย์สินอื่นๆ 12,011,142.68 บาท

        -รวมหนี้สิน 15,000,000 บาท

        ทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 74,797,448.83 บาท

        เด็กชายภูมิภัทร, เด็กชายพีรภัทร, เด็กหญิงยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แจ้งบัญชีทรัพย์สินเป็นเงินฝาก 2,804,926.44 บาท

        ดังนั้น ทรัพย์สินคุณหญิงสุดารัตน์และคู่สมรส ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ 2544-2550 อยู่ที่ราว 875.6 - 962.3 ล้านบาท

.


ข้อมูลและภาพจาก Sanook! Money

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ